Dva měsíce se již připravujeme na svátost biřmování. Chceme být opravdovými Ježíšovými učedníky. Pán Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.“ (Jan 8, 31) Dnes jsme se tedy „zakousli“ do Písma svatého, které nemá být jen nějakým zákuskem, ale každodenním pokrmem.

„Existuje však ještě něco závažnějšího a horšího než nečíst Písmo: a to domnívat se, že jeho četba je zbytečná a neužitečná.“ (Sv. Jan Zlatoústý)

 

Můžete si stáhnout prezentaci.

 

Jak Písmo svědčí o Písmu

Písmo oživuje víru

 • Řím 10, 17: Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.

Dává život, přivádí nás k životu

 • Dt 32, 47: Pro vás není to slovo prázdné, je to váš život.

Vede ke spáse

 • Řím 1, 16: Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří…

Způsobuje náš život plodným

 • 1 Sol 2,13: Proto i my děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest. Vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte.

Učí

 • 1 Tim 3, 15-17: Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

Očišťuje

 • Jan 15, 3: Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil.

Buduje

 • Sk 20, 32: Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni.

Je světlem na naší životní cestě

 • Žalm 119, 105 Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

Dává naději

 • Řím 15, 4 Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.

Uzdravuje

 • Mt 8, 8: „Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven.“

Ochraňuje před pokušitelem

 • Ef 6,17: Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.

Je zdrojem moudrosti

 • Sir 1, 5: Zdroj moudrosti je Boží slovo na výsostech.

Odkrývá

 • Žid 4, 12: Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku…

Rozsuzuje

 • Žid 4, 12: … a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.

 

Ale jak na to prakticky?

Dobře číst

Písmo nelze číst jako noviny. Přečtu si část, jinou vynechám, u něčeho přečtu jen název… Boží slovo není pro nás, ale my jsme tu pro slovo. Číst Boží slovo je náročné.

Učit se naslouchat.

Krásný je příběh povolání Samuela (1 Sam 3) Když jej Hospodin zavolá jménem, on odpoví: „Mluv, tvůj služebník slyší.“ (1 Sam 3,10)

Odhodit všechny myšlenky

V podobenství o rozsévači některá zrna „padla mezi trní; trní vzroslo a udusilo je.  U koho bylo zaseto do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí, a zůstane bez úrody.“ (Mt 13, 7.22)

Učinit si z něj nezbytnou součást života

Musí se stát pravidelnou součástí mého duchovního života. Je potřeba dát Bohu prostor, aby k nám mohl mluvit.

Najít si kvalitní čas

Když se na setkání s Pánem v Písmu „připravím“ nějakým hororem v televizi, jak se pak asi budu soustředit?

Učit se Písmo číst

Musíme se učit číst Písmo, protože každé tajemství chápeme jen postupně a nikdy jej nevyčerpáme.

Číst Písmo sv. v Duchu

Sv. Řehoř Veliký říká: „Tentýž Duch, který se dotkl duše proroka, se dotýká i duše čtenáře.“ Proto je vhodné začít četbu prosbou k Duchu Svatému.

Číst Písmo v duchu modlitby

Origenes říká: „Písmo svaté nepoznáme studiem, ale důvěrným vztahem s Kristem skrze modlitbu.“

 

Jak číst Boží slovo?

a)       Vzít si evangeliu na ten den (k dispozici je např. zdarma aplikace, či možnost číst on-line).

b)       Číst slovo postupně, kontinuálně. Někdy mi stačí krátký odstavec a něco mě osloví, jindy přečtu více. Je také možné zkusit přečíst Písmo za jeden rok.

c)       Slovo vzít, poprosit Pána o vedení, otevřít náhodně Písmo a pak číst. Má to jednu nevýhodu. Někteří lidé hledají rychlou a snadnou odpověď a Boží slovo zneužívají.

Je dobré mít vlastní Bibli a do ní si moct zapisovat, podtrhávat…

 

Rada na závěr

„Vezmi a čti!“ To jsou slova, která přiměla Augustina k velkému obratu v jeho životě. Z hříšníka se stal světec. Kéž také v našem životě hraje Písmo svaté první housle.

 

 

Praktický závěr

Ve druhé části setkání jsme se proto modlili nad Písmem:

 1. Modlitba
 2. Četba Písma

Nyní – praví Hospodin – obraťte se ke mně celým svým srdcem, v postu, nářku a pláči! Roztrhněte svá srdce, a ne (pouze) šaty, a obraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný lásky, slituje se v neštěstí. Kdo ví, zda se neobrátí a neodpustí, nezanechá po sobě požehnání: obětní dar a úlitbu pro Hospodina, vašeho Boha? Na Siónu zatrubte na polnici, nařiďte půst, svolejte shromáždění, svolejte lid, zasvěťte obec, sezvěte starce, shromážděte děti i kojence; ženich ať vyjde ze svého pokoje, nevěsta ze své ložnice! Kněží, Hospodinovi služebníci, ať pláčou mezi předsíní a oltářem a říkají: „Ušetř, Hospodine, svůj lid, nevydávej své dědictví v potupu, aby nad ním nevládli pohané!“ Proč se má mezi národy říkat: „Kdepak je ten jejich Bůh?“ Velkou láskou se Hospodin roznítil ke své zemi, smiloval se nad svým lidem. (Jl 2,12-18)

3. meditace – co mě oslovilo, u toho se zdržím

4. modlitba na základě přečteného

Příště se uvidíme v neděli 12. března 2017. Nenechme si uniknout biblické citáty.