Pozvánky

K přijetí svátosti biřmování je důležité se připravit očištěním ve svátosti smíření. V Poděbradech je možné využít příležitost půl hodiny přede mší svatou nebo rozšířenou na první pátek v měsíci od 16:30 (bude zpovídat P. Vojtěch Novotný a P. Andrej Lukáček) či se domluvit individuálně.

V očekávání vylití darů Ducha Svatého „byli všichni shromážděni na jednom místě“ (Sk 2,1), „svorně a vytrvale se modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.“ (Sk 1,14) Také my jsme zváni k bdění před vylitím darů Ducha Svatého v biřmování na Svatodušní vigilii v sobotu 3. června 2017 od 20:00 do kostela Povýšení svatého Kříže (nebude se jednat o mši svatou, můžete si vzít hudební nástroje).

Po celých devět dní před biřmováním je možné také modlit se Svatodušní novénu. Využít můžete jakoukoliv modlitbu k Duchu Svatému, nebo např. Novénu Vojtěcha Kodeta.

 

Průběh biřmování prakticky

Nejpozději v 9:45 přijďte do kostela Povýšení svatého Kříže v Poděbradech. V prvních lavicích budete mít rezervovaná místa vy biřmovanci spolu se svými kmotry. Rozdáte si biřmovací lístky, se kterými v průběhu obřadu budete přistupovat k udílení svátosti.

Biřmování bude udílet Mons. Josef Kajnek, světící biskup královéhradecký.

Rádný udělovatel svátosti biřmování je biskup. Proto také zpravidla sami
biskupové tuto svátost udělují, aby jasněji vyniklo spojení biřmování s prvním sesláním Ducha Svatého v den letnic. Jakmile totiž apoštolové byli naplnění Duchem Svatým, předávali ho věřícím vzkládáním rukou. A tak přijetí Ducha Svatého z rukou biskupa dává vyniknout těsnějšímu poutu, které spojuje biřmovance s církví, a také dává vyniknout poslání, které biřmovanci prijímají, aby totiž mezi lidmi vydávali svědectví o Kristu. (Úvod k obřadům biřmování, č. 7)

Mše svatá bude ze slavnosti Seslání Ducha Svatého. Můžete se na ni připravit například tím, že si dopředu přečtete čtení z tohoto dne. Naleznete je zde.

Po 2. čtení a před evangelium se vloží svatodušní hymnus.

Poté, co jáhen přečte evangelium, kaplan postupně otci biskupovi představí vás, jednotlivé kandidáty, jménem a farností, ze které přicházíte. Při vyřčení Vašeho jména se postavte. Poté biskup pronese homilii.

Svátost biřmování rozvíjí milost křtu. A proto než přistoupíte k jejímu přijetí, zřeknete se „ducha zla, všeho, co působí, i všeho, čím se pyšní“ (odpověď Ano) a vyznáte v Trojjediného Boha (odpověď 4x Věřím). Budeme při tom všichni stát.

Poté se biskup bude modlit, aby vám všemohoucí Otec „dnes dal plnost svého Svatého Ducha“, aby vás „svým Duchem pomazal“ a aby potvrdil vaše poslání. K této modlitbě se připojí mlčky všichni přítomní.

Poté biskup vztáhne ruce nad všechny biřmovance a pronese slova, ze kterých pocházela Modlitba biřmovance.

Jako při obřadu svatého přijímání budete přistupovat k otci biskupovi spolu se svým kmotrem. Podáte kaplanovi svůj biřmovací lístek a ten přečte vaše biřmovací jméno biskupovi. Kmotr položí pravou ruku na vaše pravé rameno. Biskup namočí špičku palce pravé ruky do posvěceného křižma. »Svátost biřmování se uděluje pomazáním křižmem na čele, které se dělá při vzkládání ruky, a slovy: „Přijmi pečeť daru Ducha Svatého.“« (Úvod k obřadům biřmování, č. 9) Odpovíte „Amen.“ Biskup dodá „Pokoj tobě,“ a můžete se vrátit na své místo.

Poté, co budou všichni biřmováni, následují přímluvy.

Svátost biřmování se udílí vhodně při mši svaté. Křest, biřmování a eucharistie totiž tvoří tři svátosti uvedení do křesťanského života. Takto vyniká jejich jednota – prve jste totiž obnovili své křestní vyznání a bohoslužba se završí přijetím Kristova Těla.

Bohoslužba oběti začíná přinášením darů a probíhá obvyklým způsobem. V eucharistické modlitbě kněz vloží zvláštní prosby za vás.

Přijímat budete Kristovo Tělo i jeho Krev.

Po modlitbě po přijímání budete moct společně poděkovat otci biskupovi a předat dárek.

Na závěr biskup udělí slavnostní požehnání.

Po skončení mše svaté bude následovat v kostele krátké setkání s o. biskupem (cca do poledne). Můžete si dopředu připravit otázky.

 

Rozdělení rolí

1. čtení: Kristýna Pecháčková
2. čtení: Marie Pavlíková
Přímluvy: Lucie Jandová a Jaroslav Seifrt
Obětní průvod: Magdalena Grešová a Vít Dvořák
Poděkování o. biskupovi: Lucie Pecháčková a Jiří Pecháček

Fotografování je zajištěno.