Neděle 8. ledna 2017 (svátek Křtu Páně)
Přijď, ó Duchu přesvatý…

Přípravu na svátost biřmování jsme začali zpěvem písně Přijď, ó Duchu přesvatý. Šlo by snad začít jinak než modlitbou? Tato svátost totiž působí

 • zvláštní vylití Ducha Svatého (jak bylo kdysi uděleno apoštolům v den letnic)
 • prohloubení křestní milosti.

(srov. Katechismus katolické církve, čl. 1302–1303)

 

Jak symbolické, že naše první setkání proběhlo o svátku Křtu Páně! Při této události se zjevuje celá Nejsvětější Trojice – a ta je základem naší víry.

 • Otcův hlas zaznívá z nebe,
 • Ježíš, Boží Syn a pravý člověk je křtěn,
 • Ducha Svatého má Kristus v plnosti od samého početí, nyní na něm spočine v podobě holubice. Ježíš je zdrojem Ducha pro celé lidstvo.

I když křest Janův je jiný než náš křest, můžeme si na něj dnes vzpomenout a prosit, aby Bůh za pár měsíců v biřmování tuto křestní milost v nás rozmnožil.

Duch Svatý ve vánočním příběhu
Tuto neděli také končí vánoční doba. Už v prvních kapitolách Matoušova a především Lukášova evangelia se setkáváme s Duchem Svatým
 • Jan Křtitel byl už od mateřského klína naplněn Duchem Svatým (Lk 1,15).
 • Když se setkala Alžběta s Marií, byla naplněna Duchem Svatým a zvolala: „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého.“ (Lk 1,41-42)
 • Když se pak Jan narodil a Zachariášovi se uvolnila ústa, byl naplněn Duchem Svatým a z jeho úst vytrysklo: „Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele.“ (Lk 1,67)
 • Duch Svatý však především sestoupil na Marii a moc Nejvyššího ji zastínila, když z Ducha Svatého počala Ježíše. (Lk 1,35)
 • V Simeonovi byl Duch Svatý, od Ducha Svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. A z vnuknutí Ducha Svatého přišel do chrámu právě tehdy, když tam Josef s Marií přinesli dítě Ježíše. (srov. Lk 2,25-27)
Seslání Ducha Svatého

Jaká bomba bylo vylití Ducha Svatého na apoštoly v den letnic! Ustrašení apoštolové, kteří se od svého Mistra rozutekli (Mk 14,50), kteří měli ze strachu zavřené dveře (Jan 20,19), kteří neví, co mají dělat a chtějí se opět vrátit k rybolovu (Jan 21,3), najednou dostávají sílu Ducha Svatého (Sk 1,8). Petr, který i před obyčejnou služkou zapřel Krista (Jan 18,17), pro nějž chtěl jít i na smrt (Lk 22,33), najednou odvážně hlásá, že ten, kterého přibili na kříž, je živ (Sk 2,23-24).

Naše přijetí svátosti biřmování pravděpodobně nebude doprovázet pukání skal. A možná ani žádný extra velký pocit, že se odehrálo něco velkého. Přesto se skrze viditelné pomazání a slyšitelnou modlitbu otce biskupa něco neviditelného v nás promění. Nebude to vidět hned. Ale Duch Svatý vane, kam chce (Jan 3,8)…

Maraton vs. biřmování
V YouCatu pro biřmovance se příprava k biřmování přirovnává k tréninku na maraton. Na obojí je třeba se pořádně nachystat!
 • Maraton klade nároky na tělesné síly – příprava na biřmování vyžaduje připravenost naší duše.
 • Při maratonu čerpáme z vlastních zdrojů svých sil – při biřmování přijmeme Boží sílu, z které budeme moct v budoucnu čerpat.
 • Při maratonu roste sebevědomí – při biřmování sám Bůh posiluje naši identitu jako milovaného dítěte a svého spolupracovníka.
A jaký zvolit dobrý „tréninkový plán“?
 1. Vytrvat v přípravě – a obnovovat chuť, s nímž do přípravy „vybíháme“…
 2. Vyhledávat Boží blízkost – a obzvlášť při pravidelné účasti nedělní mši, nepodceňovat svátost smíření…
 3. Mluvit s Bohem – v modlitbě, ať už se umím či neumím modlitby.
 4. Číst Bibli – jak dobrá šance je využít přípravu a listovat si pravidelně v Písmu…

(srov. YouCat pro biřmovance, str. 9 a 14-15)

 

Kdo přípravu povede?

Tím nejdůležitějším je Duch Svatý. Obracejme se na něj s prosbou, aby nás vedl. Můžeme k tomu využít Modlitbu biřmovance.

Také záleží, kolik do přípravy každý z nás dá. Chci opravdu využít tuto příležitost a vzít víru vážně?

A až potom záleží, co na setkáních zazní…

 

Harmonogram setkávání

 • Pravidelně se budeme setkávat zhruba jednou za čtrnáct dní v neděli od 11 hodin na faře v Poděbradech. Účast by měla být alespoň 70%.
 • Pokud se povede, zvlášť mladí biřmovanci by mohli spolu prožít jeden víkend.
 • Samotnou svátost udělí v Poděbradech o slavnosti Seslání Ducha Svatého v neděli 4. června 2017 v 10:00 otec biskup Mons. Josef Kajnek.
Co se bude hodit?
 • Bible – vyplatí se mít svou vlastní, podtrhávat si v ní a hlavně ji mít po ruce, třeba u své postele
 • sešit na poznámky – aneb občas mě něco osloví, k čemu bych se chtěl vrátit
 • Katechismus katolické církve nebo YouCat (= katechismus pro mladé) – v něm je sepsáno, v co věříme
Úkol do příště

Napište anonymně pár slovy na papírek, co očekáváte od přípravy a od samotného biřmování.

Uvidíme se v neděli 22. ledna 2017 v 11 hodin.

 

Kontakt:

Vojtěch Novotný, jáhen (novotny.vojtech.a@seznam.cz, 721 458 685)