Všemohoucí Bože,
Otče našeho Pána Ježíše Krista,
tys mi dal ve křtu
odpuštění hříchů a život věčný.
Sešli svého Ducha Utěšitele:
dej mi ducha moudrosti a rozumu,
ducha rady a síly,
ducha poznání a lásky,
a naplň mě duchem bázně před tebou.

Ať skrze svátost biřmování
obdržím plnost tvého Svatého Ducha,
jsem tvým Duchem pomazán,
ať je potvrzeno mé poslání.
Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

 

(podle modlitby biskupa při biřmování)

One thought on “Modlitba biřmovance”

Comments are closed.