Tuto křížovou cestu jsme se společně modlili na Velký pátek 2018. Jedná se o zamyšlení T. Ivančiče. Původní, nezkrácená verze, je na webu Pastorace.

 

Úvodní modlitba

Ježíši, chceme se s tebou setkat. Přiveď nás k sobě.

Duchu Svatý, nauč nás poslouchat Ježíšova slova! Nauč nás trpělivě kráčet na vrchol Kalvárie našeho života! Pomáhej nám, abychom vždy konali to, co nám říká Ježíš, abychom vždy odpovídali s Marií: „Ať se mi stane podle tvého slova!“

Otče, jsme zde! Chceme se teď spojit s tvým Synem Ježíšem Kristem, abys ve mně poznal své dítě, které se vrací k Tobě.

Amen.

1. ZASTAVENÍ Ježíš je odsouzen na smrt

Tvůj první kříž: Přijmout rozsudek.

Poslouchej, co ti říká Ježíš: Světští vladaři a náboženští vůdcové mě odsoudili na smrt. Moji přátelé a učedníci se rozutekli. Donedávna mne všichni chválili, obdivovali mé zázraky, toužili se mne dotknout a slibovali mi věrnost. Teď se obrátili proti mně a žádají Piláta, aby mě odsoudil na smrt.

Pilát, cizinec v mé zemi, mne chtěl osvobodit. Moji rodáci ho přinutili, aby mne odsoudil.

I tebe budou soudit lidé, ano i tvoji nejlepší přátelé. I tehdy, když jsi neudělal nic zlého. Tomu se nevyhneš. Spravedlivý a neomylný soudce je jenom Bůh.

Tento tvůj první kříž tě osvobozuje od lidí, na které jsi spoléhal. Nabízí ti, aby ses opřel o mne. Když tě lidé soudí, přijď ke mně, vždyť i mne soudili a odsoudili.

2. ZASTAVENÍ Ježíš bere kříž na svá ramena

Tvůj druhý kříž: Přijmout každodenní kříž.

Poslouchej, co ti říká Ježíš: Mohl jsem se bránit a nebo žádat, aby mě bránili. Mohl jsem říci: Jsem nevinný! Proč mám trpět! Přijal jsem však kříž bez reptání.

Tvým křížem může být každá chvíle života. Můžeš jej přijmout nebo odvrhnout. Můžeš od něj utíkat nebo mu vyjít vstříc. Já jsem ho přijal. Teď víš, kde mne můžeš potkat. Tvá síla není v tom, že od kříže utečeš. Každý okamžik žádá od tebe rozhodnutí: opustit sebe a jít za mnou.

To je tvůj druhý kříž. Všední, každodenní. Lidé ho zřídka přijímají. Čekají mimořádné kříže. Tvůj kříž je zde. Když jej přijmeš, získáš velké milosti a tvá víra se rozroste jako rozvodněný potok.

3. ZASTAVENÍ Ježíš poprvé padá pod křížem

Tvůj třetí kříž: Mít odvahu trpět.

Poslouchej, co ti říká Ježíš: Je těžké padnout. Lidé chtějí stát a vítězit. Já jsem Bůh, a přece bezmocně padám pod křížem. Všichni viděli zázraky, které jsem konal, a divili se. Teď mne vidí na zemi, vyčerpaného, poraženého.

Proč se bojíš svých pádů? Proč se bojíš pohledět lidem do očí, když jsi poražený, když jsou druzí moudřejší než ty? Proč se bojíš, když upadneš do hříchu?

Toužíš být dobrý. Ale když upadneš, přijď ke mně. Neboj se! Pád není konec. Proč se tak tragicky díváš na pády? Proč se stydíš? Tvůj pád je cestou ke mně. Já tě pozvednu. Když si vzpomeneš, že i já jsem klesl, budeš ve svém pádu hledat mou tvář. Důležité je, abys při pádu nezůstal sám, abys přišel ke mně.

4. ZASTAVENÍ Ježíš se setkává se svou matkou

Tvůj čtvrtý kříž: Zarmoutit toho, koho miluješ.

Poslouchej, co ti říká Ježíš: Mohl jsem se vyhnout setkání s matkou. Umíš si představit, co znamená setkání s milovanou osobou, kterou jsi zarmoutil?

Celý národ mne zradil a zavrhl jako kacíře a podvodníka. Moje matka o tom věděla. Viděla i mou tělesnou a vnitřní bolest. Zahleděla se mi do očí, když se mi všichni vysmívali. To byl můj kříž – vidět zármutek v očích matky, v očích nejdražší bytosti.

Zarmoutil si někoho, kdo tě miluje? Chceš ho ušetřit bolesti, ale nemůžeš. To je kříž, který nemůžeš minout. Přijmi, že jsi někoho zarmoutil. Najdeš přitom mne i moji matku.

5. ZASTAVENÍ Šimon z Cyrény pomáhá Ježíšovi nést kříž

Tvůj pátý kříž: Dovolit druhým, aby ti pomohli.

Poslouchej, to ti říká Ježíš: Všichni mne zradili. Opustili mne ti, které jsem uzdravil. I moji nejbližší. Když jsem, přinutili jednoho člověka, aby mi pomohl nést kříž.

Čekal jsem pomoc z lítosti a lásky, ne z donucení. To je ten nejtěžší kříž, když nemáš nikoho, kdo by ti projevil lásku a lítost! Když ten kříž přijmeš, už nejsi sám. Já jsem s tebou.

6. ZASTAVENÍ Veronika podává Ježíši roušku

Tvůj šestý kříž: Umět přijímat bez odměny.

Poslouchej, co ti říká Ježíš: Všichni mě opustili. Tehdy se přiblížila Veronika a podala mi roušku. Byl jsem dojatý, přijal jsem její službu lásky, ale neměl jsem se čím odměnit. Měl jsem jen svoje utrpení a bolest. Dal jsem ji zakrvavenou tvář otisklou na roušce.

I to je kříž, že se nemáš čím odvděčit, když ti druzí prokázali dobro. Nauč se přijímat bez odměny. Bez obchodního ducha. To jsou dveře ke mně. Přijmi kříž hanby, že se nemáš za dar čím odvděčit. I tehdy se setkáš se mnou.

 

7. ZASTAVENÍ Ježíš padá podruhé pod křížem

Tvůj sedmý kříž: Přijmout další pád.

Poslouchej, co ti říká Ježíš: Už jednou jsem poklesl. Všichni čekali, že budu silný. A já jsem klesl znovu. Má slabost znejistěla všechny. Ptali se: Je to skutečně Bůh?

Když padneš poprvé, máš ještě výmluvy. Ale když padneš znovu, každý ti může říci, že za nic nestojíš. Tomuto kříži se vzpíráš, ale tím se ode mne vzdaluješ.

Přijmi to, že znovu upadneš. Ale já tě pozvednu. Tvůj sedmý kříž je v tom, že znovu padáš a znovu si to musíš přiznat.

8. ZASTAVENÍ Ježíš těší a napomíná jeruzalémské ženy

Tvůj osmý kříž: Těšit ty, kdo těší tebe.

Poslouchej, co ti říká Ježíš: Ženy se nedokázaly smířit s tím, že mne odsoudily. Proto plakaly. Cítily, že je tím odsouzen sám život. Žal je zbavil smyslů. Proto jsem je těšil.

Žádná bolest není tragédií. Tragédií je slepota a tvrdost srdce. Tragedií je nevidět, že každá smrt vede k zmrtvýchvstání, každá choroba k uzdravení a každý odchod k návratu.

Tragédií je upadnout do zoufalství. Zvítězíš teprve tehdy, když začneš těšit druhé, i když sám potřebuješ útěchu. Tvá útěcha přijde od Boha. Nespoléhej se na lidskou potěchu, ale pros o Boží sílu. Ta zvítězí nad světem. To je cesta od kříže k životu.

9. ZASTAVENÍ Ježíš potřetí padá pod křížem

Tvůj devátý kříž: Přijmout úplnou prohru.

Poslouchej, co ti říká Ježíš: Spadl jsem i potřetí. Všichni věřili, že je to už má prohra.

Přijde chvíle, kdy ti řeknou: Skončil jsi. Už nic nedokážeš. I ty sám si pomyslíš: Už nemůžu dál. Nadešla chvíle tvé úplné porážky. Chceš si tehdy zoufat? Neboj se. I to jsou dveře, za kterými mne potkáš. Když už nemůžeš počítat sám se sebou, tehdy mne najdeš.

To je tvůj devátý kříž: nikdo už s tebou nepočítá, protože nemá naději, že může od tebe něco očekávat. Tento kříž tě snadněji přivede ke mně a umožní ti, abys mne našel. Neboj se, já jsem s tebou! Já jsem přemohl svět.

10. ZASTAVENÍ Ježíše vysvlékají ze šatů

Tvůj desátý kříž: Unést, že tě obnažili.

Poslouchej, co ti říká Ježíš: Dopustil jsem, abych byl nahý, aby lidé odhalili celé mé tělo. I ty chceš mít aspoň malý kousek života i světa, kde by lidé neobjevili to, co je jen tvoje, za co se dokonce stydíš. Nechceš, aby viděli tvoji nahotu, tvůj hřích a tvoji bídu. Když ti jednou seberou všechno, i tvé soukromí a už ti nezůstane nic, odevzdej se Bohu. Jedinou nedotknutou intimitou ti budeme Otec a já.

Křížem není jen odhalení těla. Ještě bolestnější je, když ti odhalí duši. Tvoje hříchy tě už dávno odhalili. Dovol Otci, aby ti dal nové šaty. Dej mu svoji intimitu. Dovol, aby ji oblékl v dokonalou nevinnost.

11. ZASTAVENÍ Ježíše přibíjejí na kříž

Tvůj jedenáctý kříž: Být přibitý na kříži.

Poslouchej, co ti říká Ježíš: Když kříž neseš, ještě máš možnost odhodit ho. Když tě na něj jednou přibijí, už se ho zbavit nemůžeš.

Teď už víš: Kříž je tvůj úděl až do smrti. I to je těžké. Chtěl by ses od něj osvobodit, ale jsi na něm přibitý. Kříž je místo, na kterém se umírá. Lidé tě budou na něj přibíjet. Budeš se jej bát, a nebo se spolehneš na mne? Jsou kříže, které se nosí až do konce. Marně se jich snažíš zbavit. Je na tobě, aby ses vzdal tohoto zbytečného boje a přišel ke mně. Tehdy umřeš a začneš žít. Neboj se!

12. ZASTAVENÍ Ježíš umírá na kříži

Tvůj dvanáctý kříž: Umřít na kříži.

Poslouchej, co ti říká Ježíš: Smrt. Odejdu ze země. Ale abych žil, ne proto, abych nevstal. Moje smrt je splněním Otcovy vůle. Proto jsem řekl: „Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha!“ Dovršil jsem Otcův plán.

Ty si myslíš, že smrt je konec. Proto se bojíš. Když smrt přijmeš, tehdy nad ní zvítězíš. Tehdy mne najdeš.

Jsem od tebe daleko, když se vzpíráš smrti, když prosíš, abych tě od ní osvobodil. Pochop však, že ve smrti mě najdeš. Protože smrt zničí všechno, co bylo v tobě hříšné a smrtelné. A já zničím smrt. Smrt tě osvobodí od křížů a já od smrti.

13. ZASTAVENÍ Ježíše snímají z kříže

Tvůj třináctý kříž: Neužít plodů vlastní práce.

Poslouchej, co ti říká Ježíš: Až když jsem umřel, přibylo mi přátel. I ty jsi semeno budoucího času, ale ty chceš hned vidět plody své práce. Moji učedníci často umírají v beznaději i hanbě a druzí sbírají plody nad jejich hroby.

Druzí sklízejí radost a život. I tebe jsem povolal, abys zaséval pro budoucnost. To je tvůj kříž. Dávám ti však víru. Během svého života sotva uvidíš úspěch. Po smrti tě však budou oslavovat. Až potom tě sejmou z kříže, protože jsi měl odvahu být na něm za života.

Ztratit i poslední naději, že budeš na zemi něco znamenat, to je tvůj třináctý kříž. Když žiješ a zaséváš, aby druzí žali, tehdy ti já jdu naproti. To je tvoje zmrtvýchvstání.

14. ZASTAVENÍ Ježíše ukládají do hrobu

Tvůj čtrnáctý kříž: Zůstat bez lidské naděje.

Poslouchej, co ti říká Ježíš: Přátelé si mysleli, že mi prokázali největší poctu, když moje tělo uložili do hrobu. Starali se o tělo. To je všechno, co mohli udělat. Zapomněli na mou předpověď o mém zmrtvýchvstání třetího dne. Smrt již nemá nade mnou vládu.

Pracovat a nevidět plody své práce, to je tvůj čtrnáctý kříž. Je jím touha, hrdinské úsilí zanechat něco po sobě. Ale to je právě to, co ti překáží, abys viděl světlo. Ve věčnosti mě najdeš.

Jen mrtvý člověk může vstát z mrtvých. Protože jen smrt tě osvobodí o poslední odpor. Neboj se! Je to most mezi mnou a tebou. Smrt hříchu je radost pro mě i pro tebe. Nejvelkolepější exploze lásky! Já jsem tou cestou již prošel a nyní čekám na tebe.

Nedívej na hrob jako na beznadějný konec, ale jako na novou radost a počátek. Ať umře tvoje pýcha! Hvězdy vzkříšení jsou už na obloze.

Zakončení křížové cesty

Otče, děkujeme ti za tuto křížovou cestu. Poznali jsme kříže, které každý den můžeme vzít na sebe a s nimi jít za tvým Synem. Teď už víme, jak je nutné přijímat kříž, jak je nutné odříkání, doufat a milovat naproti všemu. Teď už víme, jak se umírá před smrtí a kráčí vstříc životu.

Otče, děkujeme ti, že nyní můžeme vejít do tvého Království. Odevzdáváme ti svou vzdorovitou vůli a přijímáme tvoji vůli. Děkujeme ti, že se stáváme účastnými tvé přirozenosti, tvými dětmi, tvojí radostí.

Otče, učiň, aby se už dnes uskutečnilo naše zmrtvýchvstání. Amen.