Kostel sv. Vavřince

Pátek, kostel sv. Vavřince (2018)

Původní dřevěný kostel svatého Vavřince (sv. Vavřinec se narodil asi v roce 230 – zemřel roku 258 po Kristu, mučedník, umučen při pronásledování křesťanů v roce 258 římským císařem Valerianem) byl vystavěn v letech 1350–1354. V roce 1384 byl již uváděn jako farní kostel. V období husitských válek byl zničen a jeho nová kamenná výstavba spadá do konce 15. a počátku 16. století. Na jeho dalším osudu se neblaze podepsala třicetiletá válka (1618–1648), v jejímž průběhu byl poničen a ze značné části pobořen, později znovu opraven. Kolem roku 1711 byl kostel pravděpodobně zasažen bleskem a opětovně podlehl zkáze. Dnešní jeho podoba pochází z 19. století, kdy prošel velkou opravou (v roce 1854).

Kostel svatého Vavřince, nacházející se uprostřed páteckého hřbitova, je jednolodní obdélníková stavba s trojbokým uzavřeným presbytářem, chrámový prostor shora uzavírá plochý strop.

Pátek, kostel sv. Vavřince (2017)

Hlavní oltář pochází z dvacátých let 18. století. Oltářní obraz zobrazuje svatého Vavřince držícího v levé ruce rošt, na němž byl ohněm umučen. (Rošt tvoří jeden z prvků znaku obce Pátek a vztahuje se k tomuto kostelu zasvěcenému sv. Vavřinci.) Z kostela byly zloději odcizeny některé předměty, a proto bylo nutno je nahradit novými díly či replikami. Obě strany oltáře byly znovu osazeny v roce 2014 nově vytvořenými sochami svatého Prokopa a svatého Vojtěcha, které jsou dílem řezbáře-sochaře Zdeňka Farského, z jehož dílny dále pochází nová křížová cesta tvořená čtrnácti dřevěnými reliéfy (z roku 2009) a socha Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (z roku 2010), umístěná v chrámové lodi na levém postranním oltáři. Všechna tato nová díla byla jako dar kostelu věnována místní farnicí. Socha Panny Marie s Ježíškem na pravém postranním oltáři je dílem J. Krejčíka z Prahy a pochází z roku 1906. Nové kostelní lavice z roku 2013 byly kostelu darovány dalšími třemi páteckými farníky.

V kostele svatého Vavřince se konají bohoslužby pravidelně každou druhou neděli v měsíci, mše svatá začíná ve 14 hodin.