Struktura modlitby:

  1. Znamení kříže
  2. Společná modlitba
  3. Téma
  4. Biblický text
  5. Chvíle ticha
  6. Modlitba

 

Společná modlitba:  Všemohoucí Bože, Ty jsi oporou našeho společenství, zdrojem veškeré naší síly i cílem všech našich tužeb. Svěřujeme Ti Dmytra i ostatní bratry, kteří se připravují ke kněžskému svěcení. Prosíme Tě, pronikej je svým Svatým Duchem, aby se dokázali plně spolehnout na Tvou pomoc, a dej, aby byli vnitřně pevní ve svém rozhodnutí, skromní v životě a věrní ve svém poslání. Buď jim vždycky nablízku, aby v nich všichni lidé poznávali Tvého Syna Ježíše Krista, pro nás ukřižovaného a oslaveného. Nebeský Otče, Ty své děti nekonečně miluješ. Proto věříme, že jim chceš darovat více, než se odvažujeme prosit. Věříme, že jim chceš dát sebe sama, vždyť ty jsi náš Bůh a Pán na věky věků. Amen.

Témata a světci jednotlivých dnů:

Čtvrtek

12. října

Povolání sv. Radim,

 biskup

Pátek

13. října

Modlitba  
Sobota

14. října

Jednota sv. Kalist I.,

 papež a mučedník

Neděle

15. října

Mše svatá sv. Terezie od Ježíše,

panna a učitelka církve

Pondělí

16. října

Zpovídání sv. Markéta Marie Alacoque, panna
Úterý

17. října

Celibát sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučedník
Středa

18. října

Kázání sv. Lukáš,

evangelista

Čtvrtek

19. října

Služba sv. Pavel od Kříže
Pátek

20. října

Duch Svatý  

 

 

Čtvrtek

12. října

Povolání sv. Radim,

 biskup

 Téma:  První den našich modliteb začíná symbolicky o památce libického světce sv. Radima. Dnes můžeme zvlášť děkovat za Dmytrův život, za jeho rodinu, za dar víry, za to, že uslyšel Boží povolání a s velkodušností na něj odpověděl.

 Biblický text:  Hospodin mě oslovil: „Dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě; dříve než jsi vyšel z mateřského života, posvětil jsem tě, prorokem pro národy jsem tě ustanovil.“ Tu jsem řekl: „Ach, Pane, Hospodine, neumím mluvit, neboť jsem ještě příliš mladý.“ Hospodin mi pravil: „Neříkej: Jsem ještě příliš mladý, neboť kamkoli tě pošlu, půjdeš, a vše, co ti rozkážu, budeš mluvit. Neboj se jich, neboť já jsem s tebou, abych tě vysvobodil“ – praví Hospodin. Pak Hospodin vztáhl svou ruku, dotkl se mých úst a řekl: „Hle, kladu svá slova do tvých úst. Ustanovuji tě dnes nad národy a nad říšemi, abys vytrhával a hubil, abys ničil a bořil, abys stavěl a sázel.“   Jer 1,4–10

 Modlitba:   Litanie k svatým ochráncům naší vlasti Kancionál 069

 

Pátek

13. října

Modlitba  

 Téma:  Od kněze očekáváme, že bude žít v důvěrném spojení s Bohem. Dnes zvláště prosíme za Dmytrovu věrnost v modlitbě. Kéž je vytrvalý nejen ve chvílích radostných, ale i ve zkouškách života jako Kristus před svým ukřižováním v Getsemanské zahradě.

 Biblický text:  Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych ho vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal a zachovali tvoje slovo. Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe; vždyť slova, která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji; a všechno mé je tvé a všechno tvé je mé. V nich jsem oslaven. Už nejsem na světě, ale oni jsou na světě; a já jdu k tobě.“                           Jan 17,1–11a

 Modlitba:   Křížová cesta I.               Kancionál 071

 

Sobota

14. října

Jednota sv. Kalist I.,

 papež a mučedník

 Téma:  Kněz nemůže ve své službě spoléhat na své síly. O památce svatého papeže Kalista I. prosíme, aby byl Dmytro věrný učení církve a poslušný spolupracovník svého biskupa. Rovněž prosíme, aby mezi ostatními kněžími nalezl pravé bratrství a oporu.

 Biblický text:  K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys nám splnil, oč tě požádáme.“ Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“ Řekli mu: „Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který já piji, nebo dát se ponořit v křest, ve který já budu ponořen?“ Oni mu odpověděli: „Můžeme!“ Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, pít budete, a v křest, ve který já budu ponořen, ponořeni budete. Ale posadit po mé pravici nebo levici není má věc, nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno.“ Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a Jana. Ježíš si je zavolal a řekl jim: „Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmoži dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“ Mk 10,35–45

 Modlitba:   Desátek růžence: Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání Kancionál 009

 

Neděle

15. října

Mše svatá sv. Terezie od Ježíše,

panna a učitelka církve

 Téma:  Vrcholem kněžského povolání je slavení svátostí, zvláště Eucharistie. Kéž Dmytrovi nikdy nezevšední, že bude zpřítomňovat Ježíšovu oběť na kříži. Kéž čerpá sílu pro svůj duchovní život v blízkosti živého Krista ve svatostánku.

 Biblický text:  Ježíš řekl zástupům: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky a chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“ Židé se mezi sebou přeli a říkali: „Jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo?“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný, a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne takový, jaký jedli otcové, a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít navěky.“

Jan 6,51–59

 Modlitba:   Sióne, chval Spasitele Kancionál 717

 

Pondělí

16. října

Zpovídání sv. Markéta Marie Alacoque, panna

 Téma:  Ode dne svěcení bude moct Dmytro Božím jménem odpouštět hříchy. V den sv. Markéty Marie Alacoque, která šířila úctu k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, prosme, aby byl ve zpovědnici horlivým služebníkem smíření a dobrým nástrojem Otcova milosrdenství. Kéž sám čerpá sílu ze svého pokání.

 Biblický text:  Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. V tom městě žila jistá žena, byla to hříšnice. Když se dověděla, že je u stolu v domě toho farizea, přinesla alabastrovou (nádobu drahocenného) oleje, přistoupila zezadu k jeho nohám a rozplakala se; slzami mu začala smáčet nohy a vlastními vlasy je utírat. Líbala je a mazala (drahocenným) olejem. Když to viděl farizeus, který ho pozval, pomyslil si: „Kdyby to byl prorok, poznal by, kdo a jaká je to žena, která se ho dotýká – že je to hříšnice!“ Ježíš mu na to řekl: „Šimone, rád bych ti něco pověděl.“ On na to: „Jen mluv, Mistře!“ „Jeden věřitel měl dva dlužníky. První mu byl dlužen pět set denárů, druhý padesát. Když neměli čím dluh splatit, oběma odpustil. Kdo z nich ho tedy bude mít více rád?“ Šimon mu odpověděl: „Mám za to, že ten, komu odpustil více.“ Řekl mu: „Správně jsi usoudil.“ Obrátil se k ženě a řekl Šimonovi: „Vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu. Vodu na umytí nohou jsi mi nedal, ona však mi nohy skropila slzami a utřela svými vlasy. Nepolíbils mě (na pozdrav), ona však od té chvíle, co jsem vešel, mi nepřestávala líbat nohy. Nepomazals mi olejem hlavu, ona však mi (drahocenným) olejem pomazala nohy. Proto ti říkám: Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když mně nyní prokazuje tolik lásky. Komu se odpouští málo, málo miluje.“ Jí pak řekl: „Jsou ti odpuštěny hříchy.“ Ostatní hosté si začali sami u sebe říkat: „Kdo je to, že i hříchy odpouští?“ On však řekl ženě: „Tvá víra tě spasila. Jdi v pokoji!“   Lk 7,36–50

 Modlitba:   Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu Kancionál 065

 

Úterý

17. října

Celibát sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučedník

 Téma:  Při jáhenském svěcení slíbil Dmytro zachovávat celibát pro Boží království. Kéž je věrný po celý život a odolá všem ďáblovým nástrahám.

 Biblický text:  K Ježíšovi přistoupili farizeové s úmyslem přivést ho do úzkých a zeptali se ho: „Může se člověk se ženou rozvést z jakéhokoli důvodu?“ On jim odpověděl: „Nečetli jste (v Písmu), že Stvořitel na začátku učinil (lidi) jako muže a ženu a prohlásil: `Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své ženě a ti dva budou jeden člověk?‘ Už tedy nejsou dva, ale jeden. Co tedy Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ Řekli mu na to: „Proč tedy Mojžíš nařídil dát ženě rozlukový list a rozvést se s ní?“ Odpověděl jim: „Mojžíš vám dovolil rozvod se ženou pro tvrdost vašeho srdce, ale na začátku to tak nebylo. Říkám vám: Kdo se rozvede se svou ženou z jiného důvodu než pro smilstvo a ožení se s jinou, dopouští se cizoložství.“ Učedníci mu řekli: „Když je to mezi mužem a ženou takové, je lepší se neženit.“ Odpověděl jim: „Všichni to nechápou, jenom ti, kterým je to dáno. Jsou totiž lidé k manželství neschopní už od narození a jsou k manželství neschopní, které takovými udělali lidé, a jsou konečně takoví, kteří se manželství sami zřekli pro nebeské království. Kdo může pochopit, ať pochopí!“ Mt 19,3–12

 Modlitba:   Budiž vděčně velebena Kancionál 801

 

Středa

18. října

Kázání sv. Lukáš,

evangelista

Téma:  O svátku svatého evangelisty Lukáše prosíme, aby Dmytro nacházel pravý poklad svého života v Božím slově a aby byl jeho věrným kazatelem.

 Biblický text:  Milovaný! Drž se toho, čemu ses naučil a co jsi přijal jako jisté. Víš přece, od koho ses tomu naučil! Od dětství znáš svatá Písma; ta tě mohou naučit moudrosti, (abys dosáhl) spásy vírou v Krista Ježíše. Všechno, co je v nich napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí se k poučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti. Tak je potom Boží člověk dokonalý, důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo. Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, (zapřísahám tě) při jeho slavném příchodu a království: Hlásej slovo! Přicházej s ním, ať je to vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj s všestrannou trpělivostí a znalostí nauky. Přijde totiž doba, kdy (lidé) nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních choutek nahromadí učitele, kteří šimrají jejich uši; odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. Ty však buď ve všem rozvážný, vytrvalý ve zkouškách, pracuj jako hlasatel evangelia, dobře konej svoji službu. Já totiž mám už prolít v oběť svou krev, chvíle, kdy mám odejít, je tady. Dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval. Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mně; stejně tak i všem, kdo s láskou čekají na jeho příchod. 2 Tim 3,14 – 4,8

 Modlitba:   Otče náš + Zdrávas, Maria + Velebí má duše Pána Kancionál str. 146

 

Čtvrtek

19. října

Služba sv. Pavel od Kříže

 Téma:  Dnešní světec Pavel od Kříže šířil úctu k utrpení Páně. Kéž je Dmytro vnímavý k bolestem lidí, je jim nablízku a s ochotou v nich slouží Kristu.

 Biblický text:  Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř oddděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.‘ Spravedliví mu na to řeknou: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?‘ Král jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.‘ Potom řekne i těm po levici: `Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘ Tu mu na to řeknou také oni: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ On jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.‘ A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“ Mt 25,31–46

 Modlitba:   Učiň mě, Pane, nástrojem Kancionál 928

 

Pátek

20. října

Duch Svatý  

 Téma:  Den před kněžským svěcením se s důvěrou modlíme za vylití Ducha Svatého pro Dmytrovu službu.

 Biblický text:  Duch Páně, (duch) Hospodinův, je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny soužené, zarmoucené na Siónu (obveselit), dát jim věnec místo popela, olej radosti místo smutku, šat jásotu místo malomyslnosti.    Iz 61,1–3a

 Modlitba:   Přijď, ó Duchu přesvatý Kancionál 422

 

 

 

Odkazy: docx-verze